Betalingsvoorwaarden

Voor elke door Kinderdagverblijf het Kabouterdorp Uden beschikbaar gestelde kindplaats is de opdrachtgever maandelijks het overeengekomen tarief van het kinderdagverblijf verschuldigd. De incassering van het overeengekomen bedrag geschiedt uiterlijk op de laatste dag van de maand voorafgaand aan de opvangmaand.

De betalingen worden automatisch geïncasseerd door Kinderdagverblijf het Kabouterdorp. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag is gebruiker in gebreke, zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling.

Indien betaling niet binnen de daarna gestelde termijn is geschied is de schuldenaar in verzuim en heeft de schuldeiser het recht de incasso van het verschuldigde uit handen te geven. Vanaf die dag is de schuldenaar ook de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, onverlet haar recht tot beëindiging van de overeenkomst.
Buitengerechtelijke kosten zijn die kosten, die de schuldeiser in verband met de incasso van haar vordering dient te voldoen.

Voor het niet gebruik maken van een overeengekomen dag/dagdeel/dagdelen wordt geen vermindering of terugbetaling van de prijs verleend. Voor het gebruik maken van extra dagdelen of dienstverlening van Kinderdagverblijf het Kabouterdorp BV worden in de volgende maand automatisch verrekend. Dit vindt u terug op de gespecificeerde factuur.

Eventuele bezwaren dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te geschieden.

De betalingen worden automatisch geïncasseerd door Kinderdagverblijf het Kabouterdorp BV. Bij niet-nakoming van verplichtingen door de opdrachtgever is Kinderdagverblijf het Kabouterdorp BV gerechtigd de overeenkomst op te zeggen per datum van ingebrekestelling.

Geen van de bezwaren ten aanzien van een factuur van Kinderdagverblijf het Kabouterdorp BV is geldig tenzij schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum aan Kinderdagverblijf het Kabouterdorp BV kenbaar gemaakt, zonder dat de betalingsverplichting wordt opgeschort.
Is deze termijn verstreken zonder schriftelijke bezwaren als vermeld, dan geldt de factuur als onvoorwaardelijk geaccepteerd en verplicht de schuldenaar tot betalingen.